Информация за защита на личните данни – главно Стар Моторс – Mazda България 

Информация за защита на личните данни – главно Стар Моторс

Информация за защита на личните данни съгласно чл. 13, 14 и 21 от Общия регламент за защита на данните

 

Администратор на лични данни

 

Ние, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, ЕИК 130571835, адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ 43, се отнасяме сериозно към защитата на Вашите лични данни и бихме искали да се чувствате спокойно, когато посещавате нашите продажбено-сервизни центрове. Защитата на Вашето лично пространство е важен въпрос за нас, във връзка с който полагаме сериозни грижи в бизнес процесите ни, спазвайки всички законови изисквания.

 

Данни за контакт

 

За всички Ваши въпроси по защита на личните данни можете да се обърнете към нашето оправомощено лице за контакт г-жа Михаела Кръстева на e-mail: gdpr@avtounion.bg , тел. 02/ 9651 655

 

Категории лични данни, цели на обработването, правно основание и легитимни интереси, преследвани с обработването по чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните

 

Ние обработваме личните Ви данни, по-конкретно Вашите основни данни (напр. име, адрес, дата на раждане, контактни данни и предпочитания за контакт, лице/шофьор за контакт, банкови данни, данни за плащания, данни за свидетелство за управление на МПС), Вашите автомобили и уговорки, Вашия клиентски профил (напр. семейно положение, големина на автопарка, преференции за закупуване и обслужване на автомобилите), информация за личния Ви идентификационен номер и свидетелство за управление на МПС, данни за договора и историята на контактите, първоначалната регистрация, сервизната история и техническите данни за автомобилите Ви, включително диагностични данни, извършените работи и монтираните и доставените части и съответния идентификационен номер на автомобила, данни за местоположение и маршрут от GPS устройство при предоставяне на автомобил за тест драйв или на заместващ автомобил, както и ако контролните модули в атомобила Ви предоставят такава информация, с цел

 

 • *Нормалното протичане на основните договорни отношения, по които сте страна (особено договори за автомобили, части или аксесоари, договори за лизинг/финансиране, застраховки, обучение/ прилагане на гаранция, гаранция за нови автомобили, удължена гаранция по избор, гарантиране на пътна помощ, грижа за дигиталния ви сервизен архив, ремонти на добра воля, Програма за асистенция на Мазда) и извършване на изискваните от Вас преддоговорни мероприятия и стъпки (напр. тест драйв), включително задълженията за полагане на необходимите грижи за извършването им, предявяване на искове и защита при правни спорове и предотвратяването и разследването на престъпления по чл. 6, параграф 1, буква б) и буква е) от Общия регламент за защита на данните 
 • *Изпълнение на изискването за продуктово наблюдаване и проследяване и изтегляне на продукти от пазара по силата на законовите изисквания за отговорността за качеството на продуктите съгласно. 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент за защита на данните 
 • *Разработване и усъвършенстване на продукти, както и извършване на безплатно сервизно обслужване на базата на легитимния интерес на пoтребителя, производителя и вносителя по чл. 6, параграф 1, буква е) от  Общия регламент за защита на данните 
 • *Директен маркетинг (напр. информация и поддръжка за клиентите, покани за продуктови презентации, уведомяване за технически иновации, сезонни кампании, дати за извършване на ГТП, сервизна информация и промоции, оферти при изтичане на договори, нови възможности за закупуване, изпращане на клиентски списания, проучване на удовлетвореността на клиентите) при съгласие от Ваша страна (виж по-долу) съгласно чл. 6, параграф 1, буква a) от Общия регламент за защита на данните, и ако е позволено от закона, без Ваше съгласие, по-конкретно по поща въз основа на легитимния интерес на вносителя и на нас като търговци съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните 
 • *Уреждане на правни спорове и искове или защита по такива, както и принудително изпълнение, възникнали от договорни или законови задължения във връзка с легитимния интерес на съответния ищец или ответник съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните и 
 • *Доколкото обработването и използването на данните Ви може да се изисква по закон, напр. за спазване на сроковете за съхранение на документи за данъчни и търговски цели или за изпълнение на задълженията за идентификация и записване по Закона за мерките срещу  изпиране на пари, съгласно чл. 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент за защита на данните. 

 

Повече данни или допълнения към целите за обработване на данни могат да се намерят в съответните договорни документи, образци, декларация за съгласие и/или друга предоставена от Вас информация (напр. в контекста на използване на интернет страницата ни или нашите условия).

 

Получатели, включително прехвърляне в трета страна и подходящи гаранции

 

Това включва, ако е необходимо, преминаване на данните към:

                     

 • *Обработващи лични данни, включително регионални дилъри, които изискват личните Ви данни за изпълнение на нашите договорни и законови задължения или в контекста на постигане на легитимния ни интерес, в т.ч. за вътрешни административни цели, 
 • *Mazda Austria GmbH, Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Австрия, www. mazda.at, като вносител и представител на производителя и гаранта за пътна помощ 
 • *Mazda Motors Europe GmbH, Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Deutschland 
 • *Mazda Motor Corporation, Шинчи 3-1, Фучу-чо, Аки-гун, Хирошима, Япония (3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan), www.mazda.com, като производител по силата на стандартните договорни клаузи, въведени с решение на Европейската Комисия EC от 27 декември 2004 г., публикувани в Официален вестник на Европейския съюз № L 385 от 29.12.2004 г., стр. 74 и следващи, както и на http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32004D0915 
 • *Съответния доставчик на лизингови услуги или финансиране, когато желаете да сключите договор за лизинг или финансиране и желаете нашето съдействие в тази насока 
 • *Съответния застраховател, ако желаете да направите застраховка или удължена гаранция по избор с наше съдействие 
 • *Външни компании за услуги (напр. външни центрове за данни, поддържане/техническа поддръжка на IT/ IT приложения, архивиране, обработка на документи, услуги на кол центрове, разпращащи кантори, кредитни институции, куриерски услуги, логистика), както и 
 • *счетоводители, адвокати, власти и съдилища. 

Продължителност на съхранение

 

Ние съхраняваме личните Ви данни само докато е необходимо за следните цели, т.е.

 

 • *с цел изпълнение на договора и уреждане на правни спорове и искове или защита по такива, възникнали от договорни или законови задължения, до края на годината, следваща края на давностния период на съответните реципрочни искове, 
 • *с цел директен маркетинг – за срок от пет години 
 • *докато и доколкото съхранението се изисква по закон или е необходимо за изпълнение на задължението за продуктово наблюдение, поддържането на безопасността на продуктите и усъвършенстването им или предотвратяване на търговски конфликт. 

Обработване на лични данни от Mazda Austria GmbH

 

Mazda Austria GmbH, Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Австрия, www. mazda.at, по смисъла на разпоредбите за защита на личните данни носи отговорност за обработването на гореспоменатите категории данни, препратени от нас.

 

Данни за контакт с Длъжностното лице за защита на данните

 

По всички Ваши въпроси за защита на личните данни можете да се обърнете към Длъжностното лице за защита на данните в Mazda Austria GmbH, Like. Bernd j., Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Австрия, Email: datenschutz@mazda.at

 

Категории лични данни, цели на обработването, правно основание и легитимни интереси, преследвани с обработването по чл. 6,параграф 1, буквае) от Общия регламент за защита на данните

Mazda Austria GmbH обработва личните Ви данни, предадени от нас, по-конкретно основни данни (напр. име, адрес, дата на раждане, контактни данни и предпочитания за контакт, лице/шофьор за контакт, банкови данни), Вашите автомобили и уговорки, Вашия клиентски профил (напр. семейно положение, големина на автопарка, преференции за закупуване и обслужване на автомобилите), информация за личния Ви идентификационен номер и свидетелство за управление на МПС, данни за договора и историята на контактите, първоначалната регистрация, сервизната история и техническите данни за автомобилите Ви, включително диагностични данни, извършените работи и монтираните и доставените части и съответния идентификационен номер на автомобила с цел

 

 • *Нормалното протичане на договорни отношения, по които сте страна (особено договори за автомобили, части или аксесоари, договори за лизинг/финансиране, обучение/ прилагане на гаранция, гаранция за нови автомобили, удължена гаранция по избор, гарантиране на пътна помощ, грижа за дигиталния ви сервизен архив, ремонти и плащания на добра воля, Програма за грижа на Мазда) и извършване на изискваните от Вас преддоговорни мероприятия (напр. тест драйв, брошури), включително задълженията за полагане на необходимите грижи за извършването им, предявяване на искове и защита при правни спорове и предотвратяването и разследването на престъпления по чл. 6, параграф 1, буква б) и буква е) от Общия регламент за защита на данните 
 • *Изпълнение на изискването за продуктово наблюдаване и проследяване и изтегляне на продукти от пазара по силата на законовите изисквания  за отговорността за качеството на продуктите съгласно чл. 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент за защита на данните 
 • *Разработване и усъвършенстване на продукти, както и извършване на безплатно сервизно обслужване на базата на легитимния интерес на производителя и Mazda Austria GmbH по чл. 6,  параграф 1, буква е) от  Общия регламент за защита на данните 
 • *Гарантиране на специфична за бранда поддръжка от оторизираната мрежа на Мазда на базата на легитимния интерес на производителя и Mazda Austria GmbH по чл. 6,  параграф 1, буква е) от  Общия регламент за защита на данните 
 • *Директен маркетинг (напр. информация и поддръжка за клиентите, покани за продуктови презентации, уведомяване за технически иновации, сервизна информация и промоции, оферти за свързване при изтичане на договори, нови възможности за закупуване, изпращане на клиентски списания, проучване на удовлетвореността на клиентите) при съгласие от Ваша страна (виж по-горе) съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от  Общия регламент за защита на данните, и ако е позволено от закона, без Ваше съгласие, по-конкретно по поща въз основа на легитимния интерес на Mazda Austria GmbH съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от  Общия регламент за защита на данните 
 • *Уреждане на правни спорове и граждански искове или защита по тях, както и принудително изпълнение, възникнали от договорни или законови задължения във връзка с легитимния интерес на съответния ищец или ответник съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от  Общия регламент за защита на данните и 
 • *Доколкото обработването и използването на данните Ви се изисква по закон, напр. за спазване на сроковете за съхранение на документи за данъчни и търговски цели съгласно чл. 6, параграф 1, буква в) от  Общия регламент за защита на данните. 

Получатели, включително прехвърляне в трета страна и подходящи гаранции

 

Това включва, ако е необходимо, преминаване на данните към:

                     

 • *Обработващи лични данни, включително регионални дилъри, които изискват личните Ви данни за изпълнение на нашите договорни и законови задължения или в контекста на постигане на легитимния ни интерес, в т.ч. за вътрешни административни цели, 
 • *Mazda Austria GmbH, Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Австрия, www. mazda.at, като вносител и представител на производителя и гаранта за пътна помощ 
 • *Mazda Motors Europe GmbH, Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Deutschland 
 • *Mazda Motor Corporation, Шинчи 3-1, Фучу-чо, Аки-гун, Хирошима, Япония (3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan), www.mazda.com, като производител по силата на стандартните договорни клаузи, въведени с решение на Европейската Комисия EC от 27 декември 2004 г., публикувани в Официален вестник на Европейския съюз № L 385 от 29.12.2004 г., стр. 74 и следващи, както и на http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32004D0915 
 • *Съответния доставчик на лизингови услуги или финансиране, когато желаете да сключите договор за лизинг или финансиране и желаете нашето съдействие в тази насока 
 • *Съответния застраховател, ако желаете да направите застраховка или удължена гаранция по избор с наше съдействие 
 • *Външни компании за услуги (напр. външни центрове за данни, поддържане/техническа поддръжка на IT/ IT приложения, архивиране, обработка на документи, услуги на кол центрове, разпращащи кантори, кредитни институции, куриерски услуги, логистика), както и 
 • *счетоводители, адвокати, власти и съдилища. 

Продължителност на съхранение

 

Mazda Austria GmbH съхранява личните Ви данни само докато е необходимо за следните цели, т.е.

 

 • *с цел изпълнение на договора и принудително изпълнение или защита срещу граждански искове, възникнали от договорни или законови задължения, които имате, до края на годината, следваща края на давностния период на съответните реципрочни искове, 
 • *с цел директен маркетинг – докато възразите срещу използването на личните ви данни за такива цели и 
 • *докато и доколкото съхранението се изисква по закон или е необходимо за изпълнение на задължението за продуктово наблюдение, поддържането на безопасността на продуктите и усъвършенстването им, поддържане на дигиталното Ви доказателство за поддръжка или предотвратяване на рекламационен отказ. 

Обработване на данни в автомобила

 

Във Вашия автомобил са монтирани електронни контролни модули. Контролните модули обработват данни, които, например, получават от датчиците на автомобила, сами я генерират или я обменят помежду си. Някои контролни модули са необходими за безопасното функциониране на автомобила Ви, докато други Ви помагат при шофиране (системи за подпомагане на управлението на автомобила), а други осигуряват комфорта или информационно- развлекателните функции.

 

Информацията за обработване на данните в автомобила е дадена по-долу. Можете да намерите допълнителна информация кои данни конкретно се събират, съхраняват и предават на трети лица във Вашия автомобил и с каква цел, под заглавие Лично пространство при непосредствена връзка по отношение на характеристиките на засегнатата функция в съответните указания за работа. Можете да ги намерите и онлайн и, в зависимост от оборудването, дигитално в автомобила.

 

Лична препратка

 

Всеки автомобил има уникален идентификационен номер. По него може да се стигне до настоящия и предишния собственик на автомобила. Съществуват и други начини за проследяване на събраните лични данни от автомобила до неговия собственик или водач, напр. чрез регистрационния номер.

 

Следователно, генерираните или обработените от контролните модули данни могат да бъдат лични или свързани с лице при определени условия. В зависимост от данните на автомобила могат да бъдат направени изводи за навиците Ви за шофиране, местонахождението Ви или маршрута за пътуване или за начина на използване.

 

Вашите права във връзка със защита на личните данни

 

По действащото законодателство за защита на личните данни имате конкретни права по отношение на компании, които обработват личните Ви данни.

 

Също така имате право на безплатно и всеобхватно искане на информация от производителя и трети лица (напр. договорени услуги при повреда или ремонтни цехове, доставчици на онлайн услуги в автомобила Ви), когато са съхранили ваши лични данни. В такъв случай можете да искате информация какви лични данни за Вас се съхраняват, с каква цел и откъде са получени. Правото Ви на информация включва и предаването на данни на други места.

 

Лични данни за Вас могат да бъдат съхранявани и само на място в автомобила Ви и четени с професионална помощ, напр. в оторизиран сервизен център, срещу такса, когато е необходимо.

 

Законови изисквания за оповестяване на лични данни

 

При прилагане на законовите разпоредби от производителите се изисква оповестяване на съхранявани лични данни при поискване от държавни органи, доколкото е необходимо в отделните случаи (напр. при разследване на престъпление).

 

По действащия закон държавните органи имат право също да четат личните данни от самите автомобили в отделни случаи. По този начин може да бъде прочетена информацията от контролния модул на въздушната възглавница в случай на катастрофа, което може да подпомогне разследването на това събитие.

 

Оперативни данни в автомобила

 

Контролните модули обработват данни за работата на автомобила.

 

Те включват, например:

 • *информация за състоянието на автомобила (като скорост, намаляване на оборотите, странично ускорение, скорост на колелата, индикатор за поставен колан), 
 • *условия на околната среда (като температура, датчик за дъжд, датчик за разстояние). 

 

Обикновено тези данни са променливи и не се съхраняват извън работния период като се обработват само в самия автомобил. Контролните модули често имат функционалност за съхраняване на данни. Тази функция се инсталира за временно или постоянно документиране на информация за състоянието на автомобила, захранващото напрежение за елементите и техническите събития и неизправности.

 

Следните данни се съхраняват в зависимост от техническото оборудване:

 • *оперативно състояние на елементите на системата (напр. нива на пълнене, налягане в гумите, състояние на акумулатора), 
 • *неизправности и дефекти във важни елементи на системата (напр. светлини, спирачки), 
 • *реакции на системите в специални ситуации (напр. отваряне на въздушните възглавници, активиране на системите за контрол на стабилността), 
 • *информация за събитията, които водят до поява на дефект в автомобила, 
 • *за електрически автомобили, бързо зареждането на акумулатора с високо напрежение, приблизителен обхват. 

 

В специални случаи (напр. ако автомобилът е открил неизправност) може да е необходимо да се съхранят данните, които всъщност са променливи, при настъпване на неизправността.

 

При поставяне под въпрос на сервизното обслужване (напр. ремонти, поддръжка) и, когато е необходимо, съхранените оперативни данни могат да бъдат прочетени и използвани заедно с идентификационния номер на автомобила. Прочитането от автомобила може да се извърши от персонал на сервизната мрежа (като сервизни центрове, производители) или трети страни (напр. услуги при повреда). Същото се отнася за гаранционните случаи и мерките за гарантиране на качеството.

 

Прочитането обикновено се осъществява чрез законно установената връзка за OBD (“бордна диагностика”) в автомобила. Прочитането на оперативните данни документира техническото състояние на автомобила или отделните елементи, подпомага диагностицирането на неизправности, спазва гаранционните задължения и подобрява качеството. Тези данни, по-конкретно информацията за захранващото напрежението на елементите, техническите събития и други неизправности, се изпращат на производителя заедно с идентификационния номер на автомобила. Освен това, производителят носи отговорност за продуктите. Производителят също използва оперативните данни за въпроси като изземването от пазара. Тези данни могат да се използват и за разглеждане на претенции от клиента през гаранционния период.

 

Паметта за грешки в автомобила може да се изчисти при ремонт или сервизно обслужване или по Ваше искане чрез сервизна операция.

 

Комфортни и информационно-развлекателни характеристики

 

Можете да запазите настройки за комфорт и индивидуални настройки в автомобила и да ги изчистите по всяко време.

 

В зависимост от съответното оборудване те включват, напр.

 • *Настройки за позициониране на седалките и волана, 
 • *Настройки за шасито и климатика, 
 • *Индивидуализирани настройки като вътрешно осветление. 

 

Можете сами да запаметите данни в избраното оборудване към информационно-развлекателните характеристики на автомобила.

 

В зависимост от съответното оборудване те включват, напр.

 

 • *Мултимедийни файлове като музика, филми или снимки за изпълнение от интегрираната мултимедийна система, 
 • *Данни от адресна книга за ползване заедно с вградено hands-free устройство или интегрирана навигационна система, 
 • *Въведени дестинации в навигацията, 
 • *Данни за използване на интернет услуги. 

 

Тези данни за характеристиките за комфорт и информационно-развлекателните характеристики могат да се съхраняват на място в автомобила или на устройство, което сте свързали с автомобила (напр. смартфон, USB флашка или MP3 плейър). Ако Вие сте предоставили тези данни, можете да ги изтриете по всяко време.

 

Тези данни се изпращат от автомобила само по Ваше искане конкретно при използване на онлайн услуги съгласно избраните от Вас настройки.

 

Интегриране на смартфон, напр. Android Auto или Apple Car Play

 

Ако автомобилът Ви има съответното оборудване, можете да свържете смартфона си или друго крайно мобилно устройство с автомобила, така че да можете да контролирате такова устройство като използвате вградените в автомобила контролни устройства. Образът и звукът от смартфона могат да бъдат възпроизведени през мултимедийната система. Същевременно, определена информация се прехвърля към смартфона Ви. В зависимост от вида на интегриране, тя може да съдържа данни за позициониране, режим ден/нощ и още обща за автомобила информация. Моля намерете информация по въпроса в работните указания на съответния автомобил/информационно-развлекателна система.

 

Интегрирането позволява използването на избрани приложения за смартфони като навигация или възпроизвеждане на музика. Няма по нататъшно взаимодействие между смартфона и автомобила, по-точно активен достъп до данни за автомобила. Видът на по-нататъшното обработване на данните се определя от доставчика на използваното приложение. Дали и кои настройки можете да използвате за това зависи от въпросното приложение и оперативната система на смартфона Ви.

 

Онлайн услуги

 

Ако автомобилът Ви има връзка с безжична мрежа, това дава възможност за обмен на данни между него и други системи. Безжичната връзка се осъществява чрез устройство за предаване и получаване или чрез предоставено от вас мобилно устройство (напр. смартфон). Онлайн функциите могат да се използват чрез тази безжична връзка. Те включват онлайн услуги и приложения! Приложенията са предоставени от производителя или други доставчици.

 

Собствени услуги на производителя

 

В онлайн услугите ни съответните функции са описани от Мазда, а информацията, свързана с личното пространство, се представя на удобно място (напр. работни указания и/или уебсайт на Мазда за конкретна страна). Личните данни могат да се използват за доставка на онлайн услуги. Обменът на данни се осъществява със защитена връзка, например с IT системите, предоставени за целта. Събирането, обработването и използването на данни чрез предоставянето на услуги се извършва само въз основа на законово разрешително, напр. за законово предписана система за спешни повиквания, договорно споразумение или със съгласие.

 

Услугите и функциите и, в някои случаи, изцяло връзката на автомобила с безжична мрежа могат (частично срещу заплащане на такса) да бъдат активирани или деактивирани. Изключения се правят за предписани качества и услуги като системата за спешни повиквания.

 

Услуги на трета страна

 

Когато използвате онлайн услуги от други доставчици (трети лица), тези услуги се подчиняват на политиката за защита на личните данни и условията за ползване на съответния доставчик. Производителят няма постоянно влияние върху обменяното съдържание.

 

Моля запознайте се с естеството, обхвата и целта на събирането и използването на личните данни в контекста на услугите на трето лице при съответния доставчик на услуги.

 

Допълнителна информация за защита на личните данни можете да намерите на уебсайта на Мазда  www.mazda.at

 

Право на възражение

По всяко време имате право да възразите срещу обработването на Вашите данни с цел директен маркетинг; това се отнася и до профилирането, доколкото е свързано с директния маркетинг. За да го направите, можете да се свържете с нас; когато отмяната на реклама е насочена към Mazda Austria GmbH можете да се свържете и с тази компания, като използвате споменатите по-горе данни за контакт. Ако откажете обработването на личните Ви данни за директен маркетинг, те повече няма да бъдат използвани за тази цел.

Също така имате право, поради причини в резултат на конкретната Ви ситуация, по всяко време да подадете възражение срещу обработването на личните Ви данни, което се извършва въз основа на легитимни интереси (чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните); това се отнася и до профилирането, доколкото е свързано с легитимни интереси. Ние или Mazda Austria GmbH няма да обработваме повече личните данни, освен ако убедителните законови основания, за които се налага защита за обработването, могат да бъдат проверени, имат по-голяма тежест от Вашите интереси, права и свободи или обработването е с цел предявяване на иск, упражняване правото на претенция или защита срещу правни искове.

 

Други Ваши права

 

По силата на законовите изисквания в тази връзка имате и право на достъп (чл. 15 от Общия регламент за защита на данните), право на коригиране на грешки (чл. 16 от Общия регламент за защита на данните), право на заличаване (чл. 17 от Общия регламент за защита на данните), право на ограничаване на обработването (чл 18 от Общия регламент за защита на данните) и право на преносимост на данните (чл. 20 от Общия регламент за защита на данните).

 

По чл. 77 от Общия регламент за защита на данните имате също право да подадете жалба в регулаторните органи за защита на личните данни, ако по Ваше мнение личните ви данни не са били обработени точно. Регулаторният орган за Република България е Комисията за защита на личните данни, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, https://www.cpdp.bg/

 

Запознайте се с нашата Политика за бисквитките (Cookie policy)