Информация за защита на личните данни съгласно чл. 13, 14 и 21 от Общия регламент за защита на данните – Mazda България 

Информация за защита на личните данни съгласно чл. 13, 14 и 21 от Общия регламент за защита на данните

Информация за защита на личните данни съгласно чл. 13, 14 и 21 от Общия регламент за защита на данните
(Уведомление за поверителност на личните данни)

Администратор на лични данни

Ние, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, ЕИК 130571835, адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ 43, се отнасяме сериозно към защитата на Вашите лични данни и бихме искали да се чувствате спокойно, когато контактувате с нас. Защитата на Вашето лично пространство е важен въпрос за нас, във връзка с който полагаме сериозни грижи в бизнес процесите ни, спазвайки всички законови изисквания.

Данни за контакт

За всички Ваши въпроси по защита на личните данни можете да се обърнете към нашето оправомощено лице за контакт г-жа Михаела Кръстева на e-mail: gdpr@avtounion.bg , тел. 02/ 9651 655

Категории лични данни, цели на обработването и правно основание

Ние обработваме личните Ви данни, по-конкретно Вашите имена и имейл (адрес на електронна поща) с цел да Ви осигурим получаването на нашия бюлетин Outlet, заявен по Ваше искане. Предоставянето на тези данни не е задължително и има изцяло доброволен характер. Може да оттеглите съгласието за обработване на данните и за получаването на бюлетина Outlet по всяко време по начина, указан по-долу, като това не засяга законосъобразността на обработката до оттеглянето на съгласието Ви. Имате право също така да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите имена и е-мейл за посочената цел. В тези случаи ние ще преустановим обработката на данните Ви (освен съхранението им посочените по-долу срокове) и ще престанем да Ви изпращаме бюлетина Outlet. Ако е необходимо, може да обработваме данните Ви за изпълнение на наши задължения по закон или въз основа на нашия легитимен интерес за уреждане или защита по правни спорове във връзка със заявената услуга.

Получатели

Това включва, ако е необходимо, преминаване на данните към:

  • Онези вътрешни органи, организации от групата предприятия на: „Авто Юнион“ АД, на „Евролийз Груп“ ЕАД, на „Еврохолд България“ АД, както и регионални дилъри, които изискват личните Ви данни за изпълнение на нашите договорни и законови задължения или в контекста на постигане на легитимния ни интерес, в т.ч. за вътрешни административни цели,
  • Външни компании за услуги, необходими за да Ви осигурим получаването на бюлетин Outlet (напр. външни центрове за данни , поддържане/техническа поддръжка на IT и архивиране
  • Компетентните държавни органи с оглед изпълнение на възложените им с нормативен акт правомощия

Продължителност на съхранение

Ние съхраняваме личните Ви данни само докато е необходимо за посочените цели, т.е.

  • с цел предоставяне на бюлетина Outlet и уреждане на правни спорове и искове или защита по такива, възникнали от договорни или законови задължения, до края на годината, следваща края на давностния период на съответните искове,
  • докато и доколкото съхранението се изисква по закон

Право на възражение

По всяко време имате право да възразите срещу обработването на Вашите данни, свързано с получаване на нашия бюлетин Outlet. За да го направите, можете да се свържете с нас, като използвате споменатите по-горе данни за контакт или като натиснете бутона „ОТПИШЕТЕ СЕ ТУК“, намиращ се в края на всяко от нашите съобщения, изпращани до Вас по електронна поща във връзка с бюлетина. Ако възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на получаване на бюлетина Outlet, те повече няма да бъдат използвани за тази цел и ще преустановим да Ви изпращаме бюлетина.

Съгласие и право на оттегляне на съгласието

Ние ще обработваме личните Ви данни в законово разрешената рамка, за да получавате нашия бюлетин Outlet, само с изричното Ви съгласие. То е доброволно и имате право да го оттеглите по всяко време изцяло или частично. За да го направите, можете да се свържете с нас като използвате споменатите по-горе данни за контакт или като натиснете бутона „ОТПИШЕТЕ СЕ ТУК“, намиращ се в края на всяко от нашите съобщения, изпращани до Вас по електронна поща във връзка с бюлетина. В този случай ние ще преустановим да Ви изпращаме бюлетина. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето

Декларация за съгласие

Съгласен съм «СТАР МОТОРС“ ЕООД, гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ 43, лично или чрез обработващи лични данни по негово възлагане и от негово име (напр. рекламни агенции или компании за IT услуги ), да ми изпраща по електронна поща своя бюлетин за употребявани автомобили Outlet. С натискането на бутона „Абонирайте ме“ заявявам, че съм запознат с настоящото Уведомление за поверителност на личните данни и че давам съгласието си съобразно тази Декарация за съгласие.

Други Ваши права

По силата на законовите изисквания в тази връзка имате и право на достъп (чл. 15 от Общия регламент за защита на данните), право на коригиране на неточности (чл. 16 от Общия регламент за защита на данните), право на заличаване (чл. 17 от Общия регламент за защита на данните), право на ограничаване на обработването (чл 18 от Общия регламент за защита на данните) и право на преносимост на данните (чл. 20 от Общия регламент за защита на данните).

По чл. 77 от Общия регламент за защита на данните имате също право да подадете жалба в регулаторните органи за защита на личните данни, ако по Ваше мнение личните ви данни не са били обработени точно. Регулаторният орган за Република България е Комисията за защита на личните данни, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, https://www.cpdp.bg/

 

Запознайте се с нашата Политика за бисквитките (Cookie policy)