GDPR – test drive – Mazda България 

GDPR – test drive

Информация за защита на личните данни съгласно чл. 13, 14 и 21 от Общия регламент за защита на данните
(Уведомление за поверителност на личните данни)

 

Администратор на лични данни

 

Ние, „СТАР МОТОРС“ ЕООД, ЕИК 130571835, адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ 43, се отнасяме сериозно към защитата на Вашите лични данни и бихме искали да се чувствате спокойно, когато контактувате с нас и когато посещавате нашите продажбено-сервизни центрове. Защитата на Вашето лично пространство е важен въпрос за нас, във връзка с който полагаме сериозни грижи в бизнес процесите ни, спазвайки всички законови изисквания.

 

Данни за контакт

 

За всички Ваши въпроси по защита на личните данни можете да се обърнете към нашето оправомощено лице за контакт г-жа Михаела Кръстева на e-mail: gdpr@avtounion.bg , тел. 02/ 9651 655

 

Категории лични данни, цели на обработването и правно основание

 

Ние обработваме личните Ви данни, по-конкретно Вашите имена, имейл (адрес на електронна поща) и телефонен номер с цел да Ви осигурим пробното шофиране, заявено по Ваше искане. Ако пристъпите към пробно шофиране, ние ще съберем и обработим данни за правоспособността Ви да управлявате МПС, включително за свидетелството Ви за управление на МПС, а също и данни за местоположение и маршрут от GPS устройство на автомобила или ако контролните модули в атомобила  предоставят такава информация. Предоставянето на тези данни не е задължително и има изцяло доброволен характер. Те са необходими, за да може да обработим и изпълним заявката Ви за пробно шофиране по най-подходящия и удобен за Вас начин, както и за да изпълним наши задължения по закон (напр. по Закона за движение по пътищата) или въз основа на нашия легитимен интерес да се осигури безопасността на хората и автомобила и да се предотвратят или разкрият противозаконни посегателства върху тях (по отношение на данните за местоположение и маршрут) или за уреждане или защита по правни спорове във връзка със заявената услуга.

 

Получатели

 

Това включва, ако е необходимо, преминаване на данните към:

                     

 • Обработващи лични данни, включително регионални дилъри, които изискват личните Ви данни за изпълнение на нашите договорни и законови задължения или в контекста на постигане на легитимния ни интерес, в т.ч. за вътрешни административни цели

   

 • Компетентните държавни органи с оглед изпълнение на възложените им с нормативен акт правомощия

   

 

Продължителност на съхранение

 

Ние съхраняваме личните Ви данни само докато е необходимо за посочените цели, т.е.

 

 • с цел предоставяне на исканото от Вас пробно шофиране и уреждане на правни спорове и искове или защита по такива, възникнали от договорни или законови задължения, до края на годината, следваща края на давностния период на съответните искове,

   

 • докато и доколкото съхранението се изисква по закон

   

 

Други Ваши права

 

По силата на законовите изисквания в тази връзка имате и право на достъп (чл. 15 от Общия регламент за защита на данните), право на коригиране на неточности (чл. 16 от Общия регламент за защита на данните), право на заличаване (чл. 17 от Общия регламент за защита на данните), право на ограничаване на обработването (чл 18 от Общия регламент за защита на данните) и право на преносимост на данните (чл. 20 от Общия регламент за защита на данните).

 

По чл. 77 от Общия регламент за защита на данните имате също право да подадете жалба в регулаторните органи за защита на личните данни, ако по Ваше мнение личните ви данни не са били обработени точно. Регулаторният орган за Република България е Комисията за защита на личните данни, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, https://www.cpdp.bg/